• سالن تولید الکترونیک              متر مربع
  • سالن تولید فلزی                    متر مربع
  • آزمایشگاه                             متر مربع
  • انبارها                                   مترمربع
  • اداری                                    مترمربع