شركت مهندسی نواختران با بكارگيري نيروهاي متخصص و با استفاده از دانش فني روز دنيا ، با تمام توان براي برآورده نمودن نيازهاي بالفعل و بالقوه مشتريان ، محورهاي زير را در اولويت كاري برنامه خود دارد:

  • انجام تحقيقات در جهت تشخيص و شناسايي نيازمنديهاي بازار و مشتريان
  • طراحي محصولات جديد با توجه به نيازمنديهاي شناسايي شده
  • ارتقا و توسعه سطح كيفي و عملكردي محصولات در راستاي افزايش رضايت مندي مشتريان
  • تحقيقات در زمينه شناسايي فناوري هاي روز دنيا و تلاش در جهت بكارگيري آنها در طراحي محصولات جديد
  • تلاش مداوم در زمينه شناسايي و بكارگيري قطعات مناسب و با كيفيت منطبق با آخرين فناوري هاي روز دنيا
  • شناسايي و بكارگيري استانداردها
  • توليد و نشر دانش فني در سازمان