اداری

با عنايت به اين كه يكي از سرمايه هاي اصلي سازمان ، منابع انساني است، لذا اين واحد يكي از واحدهاي بسيار كليدي در سازمان به شمار می آید. توجه بيشتر به مباحث آموزشی درون سازمانی بر اساس نيازهای سازمان و نیروی انسانی به صورت جدي و علمي، برنامه ريزي تقويم آموزشي برون سازماني، شركت در سمينارها و همايش هاي مرتبط و برگزاري تورهاي آموزشی بازديد از تأمين كنندگان جهت شناخت ويژگي هاي قطعات ، در دستور كار واحد اداري است. اين واحد با ایجاد موارد انگيزشي – رفاهي، سعي در تقويت روحيه و به تبع آن، افزايش بازده و عملكرد و حصول رضايت آنان دارد .