DC-AC-BOX

DC-AC BOX

  • • فیوز پنل با 3 عدد فیوز AC یا DC
  • • U 1 19 اینچ و 21 اینچ
  • • ورودی و خروجی از جلو

DC-AC BOX T2

DC-AC BOX T2

  • • فیوز پنل با 6 عدد فیوز AC یا DC
  • • U 1 19 اینچ و 21 اینچ
  • • ورودی و خروجی از پشت

ِDC-AC BOX T12

DC-AC BOX T12

  • • فیوز پنل با 12 عدد فیوز AC یا DC
  • • U 2 19 اینچ و 21 اینچ
  • • ورودی و خروجی از پشت