به منظور آشنایی مشتریان در خصوص بهره برداری و نگهداری محصولات تولیدی ، این واحد مطابق قرارداد و یا بر اساس درخواست، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید.